Invitație de participare la concurs de achiziție publică

26.11.19

Anunț de participare

La procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI din 26.11.2019

 

Denumirea autorității contractante: Zona Antreprenoriatului Liber

  ”Expo-Business-Chișinău”

Tip procedură achiziție:                  Cerere a ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției:                            Automobil (autospecială pentru salubrizare).

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați să participe la procedura privind livrarea/următorului bun:

 

           Autospecială pentru salubrizare

 

  1. 1.      Denumirea paramentrilor tehnici ai bunului solicitat:

-          Combustibil – motorină;

-          Cabină dublă (6-7 locuri);

-          Cort caroserie auto;

-          Deține pînă la 3,5 tone;

-          Servodirecție;

-          Cutie de viteză mecanică;

-          Aer condiționat;

-          Tracțiune față (sau tracțiune integrală).

 

     2.   Termenul de livrare și locul destinației finale:

           15 zile după semnarea contractului. Livrare din contul operatorului economic la sediul autorității contractante.

 

     3.    Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

-          Dovada înregistrării persoanei juridice (certificate constatatoare eliberate de către autoritatea competentă, în original sau copie legalizată, din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății-certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras).

-          Prezentarea Actului ce atestă dreptul de a presta servicii (licența de activitate – copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului).

-          Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere.

-          Oferta de facto (original).

 

            Toate actele solicitate vor fi prezentate conform Documentației pentru realizarea achizițiilor publice.

 

            Informații suplimentare:

 

            Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu actele de licitație la adresa indicată mai jos:

 

            Denumirea autorității contractante:

 

            Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” (IDNO: 1003600103712).

.

Adresa:                                             mun.Chișinău, șos.Muncești, 801

Tel mob:                                            069912385; 069929793

e-mail:                                               freezone1@list.ru 

 

            Numele și funcția persoanei responsabile: Grigore Luncașu, Serghei Beșliu

 

            Întocmirea ofertelor:

            oferta și documentele de calificare vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin poștă, prin ridicare directă, prin fax, pe cale electronică, sau prin combinarea acestor mijloace:

-                     pînă la ora 10.00:

-                     pe data de 03 decembrie 2019:

-                     pe adresa: ZAL ”Expo-Business-Chișinău”, șos.Muncești, 801, Blocul administrativ,etajul 2, anticamera.

-                      

-          Criteriul de atribuire - oferta cea mai avantajoasă din punct al prețului cel mai scăzut și a cerințelor tehnice.

-          Termenul de prezentare ale ofertelor - 7 zile.

-          Termenul de valabilitate (evaluare) a ofertelor - 3 zile.