Anunț de participare La procedura de achiziție de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI din 06.05.2022

06.05.22

Anunț de participare

La procedura de achiziție de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI din 06.05.2022

 

Denumirea autorității contractante: Zona Antreprenoriatului Liber

  ”Expo-Business-Chișinău”

Tip procedură achiziție:                  Cerere a ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției:                            Servicii de efectuare a lucrărilor de reparație a stației de

                                                           epurare cu parcare pe teritoriul Zonei libere

Autoritatea contractantă invită operatorii economici interesați să participe la procedura privind achiziția serviciilor de efectuare a reparației stației de epurare cu parcare.

 

Termenul prestării serviciilor de efectuare a reparației la stația de epurare cu parcare:

Două luni din momentul semnării contractului de achiziție a serviciilor.

Caietul de sarcini poate fe ridicat la sediul autorității contractante.

 

Documente/cerințe de calificare pentru operatorii economici :

 

  1. Oferta de preț (original)
  2. Formular informativ despre ofertant
  3. Garanția pentru ofertă (formularul garanției bancare sau transfer Bancar)
  4. Certificat de atribuire a contului bancar( original)
  5. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Extras

din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului)

  1. Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

 

Toate actele solicitate vor fi prezentate conform Documentației pentru realizarea achizițiilor publice.

 

Informații suplimentare:

 

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă  la adresa indicată mai jos:

 

Denumirea autorității contractante:Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău”

Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, șos. Muncești, 801

Tel:022-35-31-30; 022-35-32-69

Email: freezone1@list.ru

Numele și funcția persoanei responsabile: Diana Savina

 

Întocmirea ofertelor:

 

Oferta și documentele de calificare solicitate, întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează să fie prezentate pînă la: 18.05.2022 ora 16.00

Pe adresa: mun.Chișinău, șos.Muncești,801, blocul administrativ,etaj.2

În cazul prezentării ofertei și documentelor solicitate pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original, precum și actele de calificare se vor prezenta în termen de 10 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

 

 

Termenul de valabilitate a ofertelor: 3 zile

 

Ofertele vor fi deschise în prezența membrilor Grupului de lucru al autorității contractante la:19.05.2022

 Pe adresa: Mun.Chișinău, șos.Muncești,801